Selected

Shënim për këtë vit, për vitin e ardhshëm dhe pritshmëritë për ekonominë tonë në periudhën e ardhshme 5 vjeçare

Shënim për këtë vit, për vitin e ardhshëm dhe pritshmëritë për ekonominë tonë në periudhën e ardhshme 5 vjeçare

27 dhjetor viti 2020 Shkup - Në vazhdim është Shënimi i ministrit të Financave Fatmir Besimi për ngjarjet ekonomike gjatë këtij viti, pritshmëritë për vitin e ardhshëm dhe për periudhën deri në vitin 2025

Белешка за годинава, за следната и очекувањата за нашата економија во следниот 5-годишен период

 Белешка за годинава, за следната и очекувањата за нашата економија во следниот 5-годишен период

27 декември 2020, Скопје - Во продолжение е Белешката на министерот за финансии Фатмир Бесими за економските случувања годинава очекувањата за следната година и за периодот до 2025.

“TVSH-jaIme, #ShpërblimiIm” – Tërhiqet fituesi i shpërblimit kryesor

“TVSH-jaIme, #ShpërblimiIm” – Tërhiqet fituesi i shpërblimit kryesor

23 dhjetor 2020, Shkup - Zoran Furnaxhiski nga Berova është fituesi i shpërblimit kryesor prej një milionë denarë, në lojën shpërblyese Tvsh-jaIme, #ShpërblimiIm, në shortin publik i cili u mbajt të shtunën në mbrëmje në televizionin Kanal 5.

„МојДДВ, #МојаНаграда“ - Извлечен добитникот на главната награда

„МојДДВ, #МојаНаграда“ - Извлечен добитникот на главната награда

23 декември 2020, Скопје Зоран Фурнаџиски од Берово е добитникот на главната награда од еден милион денари во наградната игра МојДДВ, #МојаНаграда. Јавното извлекување на наградите се одржа во саботата вечерта на Канал 5 телевизија.

Besimi: Anti-crisis measures mitigated economic downturn which would have been more than 7%

Besimi: Anti-crisis measures mitigated economic downturn which would have been more than 7%

22nd December 2020, Skopje - Anti-crisis measures cushioned the decline of the economic activity which occurred as a result of COVID-19 induced crisis. If no swift actions were undertaken, economic downturn in the first three quarters would have been by 1.2 percentage points higher, i.e. it would have been around 7.1% in the first three quarters rather than 5.9%. In the coming period, focus will be put, above all, on economic recovery, as well as setting the bases for accelerated and sustainable growth, Minister of Finance, Fatmir Besimi, pointed out at the Conference “Socio-Economic Consequences of COVID-19 in North Macedonia - Lessons Learnt and Recommendations for Successful and Sustainable Recovery”, organized by UNDP and Finance Think.

Besimi: Masat antikrizë kanë zbutur rënien ekonomike që do të kishte qenë mbi 7%

Besimi: Masat antikrizë kanë zbutur rënien ekonomike që do të kishte qenë mbi 7%

22 dhjetor 2020, Shkup - Masat antikrizë kanë amortizuar rënien e aktivitetit ekonomik, që erdhi si rezultat i krizës së shkaktuar nga Covid-19. Nëse nuk do të vepronim shpejtë përmes shpenzimeve publike, rënia ekonomike për tre tremujorët e parë do të kishte qenë 1.2 pikë përqindje më e lartë, praktikisht në vend të 5.9% për tre tremujorët e parë, do të kishte qenë rreth 7.1%. Fokusi në ekonomi në periudhën e ardhshme do të jetë kryesisht rimëkëmbja , por gjithashtu vendosja e bazave për një rritje të përshpejtuar dhe të qëndrueshme, tha ministri i financave Fatmir Besimi në konferencën "Ndikimi socio-ekonomik i Covid-19 në Maqedoninë e Veriut - mësimet e nxjerra dhe rekomandimet për të suksesshëm dhe rimëkëmbje e sukseshme dhe e qëndrueshme”,  e organizuar nga UNDP dhe Finance Think.

Бесими: Антикризните мерки го ублажија падот на економијата кој ќе беше над 7%

Бесими: Антикризните мерки го ублажија падот на економијата кој ќе беше над 7%

22 декември 2020, Скопје - Антикризните мерки го амортизираа падот на економската активност, којшто дојде како резултат на кризата предизвикана од ковид-19. Доколку не се дејствуваше брзо преку јавната потрошувачка, економскиот пад за првите три квартали ќе беше за 1,2 процентни поени поголем, односно наместо 5,9% за првите три квартали, ќе беше околу 7,1%. Во наредниот период, фокусот во економијата ќе биде пред сѐ заздравување, но и поставување основи за забрзан и одржлив раст, посочи министерот за финансии, Фатмир Бесими на конференцијата „Социоекономско влијание на ковид-19 во Северна Македонија - научени лекции и препораки за успешна и одржлива обнова“ во организација на УНДП и Фајненс Тинк.

Parlamenti miratoi Buxhetin për vitin 2021 - buxheti i parë afatmesëm

  Parlamenti miratoi Buxhetin për vitin 2021 - buxheti i parë afatmesëm    Parlamenti miratoi Buxhetin për vitin 2021 - buxheti

20 dhjetor 2020, Shkup - Parlamenti miratoi buxhetin për vitin 2021. Ky është buxheti i parë afatmesëm i paraqitur dhe miratuar nga Parlamenti me të cilin   parashikohet   rritje  ekonomike në vitin e ardhshëm prej 4.1% dhe uljen e deficitit buxhetor për 3.6 përqind krahasuar me këtë vit. Siç u theksua gjatë prezantimit të buxhetit, qëllimet kryesore janë : ruajtja e shëndetit të qytetarëve, shëndeti i ekonomisë dhe përshpejtimi i rritjes dhe reformave strukturore.

Собранието го усвои Буџетот за 2021 - првиот среднорочен буџет

Собранието го усвои Буџетот за 2021 - првиот среднорочен буџет

20 декември 2020, Скопје - Собранието го усвои Буџетот за 2021 година. Ова е прв среднорочен буџет претставен пред и усвоен од Собранието со очекување за раст на економијата догодина од 4,1% и намалување на буџетскиот дефицит за 3,6 процентни поени во однос на годинешниот. Како што беше истакнато при неговото презентирање, главни цели се зачувување на здравјето на граѓаните, здравјето на економијата и забрзан раст и структурни реформи.

Parliament adopted the 2021 Budget - the first medium-term Budget

Parliament adopted the 2021 Budget - the first medium-term Budget

20th December 2020, Skopje - Parliament adopted the 2021 Budget. This is the first medium-term budget presented before and adopted by the Parliament, within which the economy is projected to grow by 4.1% next year and budget deficit is projected to decline by 3.6 percentage points in relation to this year’s. As pointed out during the Budget presentation, main goals are to preserve the citizens’ health, support the economy, as well as accelerated growth and structural reforms.

Subscribe to RSS - Selected