РЕГИСТАР НА ФИНАНСИСКИ ДРУШТВА

Датум на последно ажурирање: 25.12.2013 година

Р. бр.

НАЗИВ

СЕДИШТЕ

ОСНОВНА ГЛАВНИНА (ВО ДЕНАРИ)

ЧЛЕНОВИ НА ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ

ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ

1

ДИНЕРС Клуб Интернационал МАК ДООЕЛ Скопје

 

ул. Кеј 13 Ноември 2/2 ГТЦ, Скопје

68.686.200

Божидар Јанковски

Издавање и администрирање на кредитни картички

2

Финансиското друштво за факторинг ФАКТОР ТРУСТ ДООЕЛ Скопје

ул. Кеј 13 Ноември ГТЦ кула 3-3 Скопје

9.700.000

Елизабета Димовска

- Одобрување кредити;

- Издавање и администрирање на кредитни картички;

- Факторинг;

- Издавање на гаранции;

- Советување поврзано со финансиските активности – одобрување кредити, издавање и администрирање на кредитни картички, факторинг и издавање на гаранции и

-Изнајмување на подвижен и недвижен имот на трети лица, вклучувајќи и оперативен лизинг

3

Финансиско друштво ЕУРО МК ДОО Скопје

Ул. Васил Главинов бр.3 Скопје

6.000.000

Весна Прчковска

- Одобрување кредити,

- факторинг,

- издавање на гаранции,

-советување поврзано со одобрувањето кредити, факторинг и издавање на гаранции

4

Финансиско друштво БАВАГ ДООЕЛ Скопје

 

 

 

 

Бул. Кочо Рацин бр.32/1-1

10.285.000

Драган Андријевиќ

-одобрување кредити;

-издавање гаранции;

-факторинг и

-советување поврзано со кредитирање, гаранции и факторинг

5

Финансиско друштво МЛАДИНЕЦ ДООЕЛ Скопје

Бул. Гоце Делчев бр.11 ДТЦ Мавровка, Ламела А, 1 кат, Скопје

9.464.200

Зорица Глигорова

-одобрување на кредити и

-советување поврзано со кредитирање и факторинг

6

Финансиско друштво ПЕОН ДОО Струмица

Бул. Маршал Тито бб Струмица

52.000.000

Катерина Бојовиќ Заева

-одобрување кредити

-издавање гаранции