Буџет и финансирање на ЕЛС

Буџет

Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година

Уредба со законска сила за примена на законот за буџетите за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на законот за финансирање на единиците на локална самоуправа за време на вонредна состојба

Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за буџетите (Службен весник на РМ бр.167/2016)

Закон за изменување и дополнување на Законот за буџетите (Службен весник на РМ бр.192/2015)

Закон за Буџетите пречистен текст

Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година

 

Закон за дополнување на Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година

Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018

Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017

Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016

Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015

Закон за трансформација во редовен работен однос

Изменување и дополнување на Закон за трансформација во редовен работен однос

Автентично толкување на член1 и член2 став1 од Законот за трансформација во редовен работен однос

Правилник за класификација на приходите

Правилник за класификација на расходите

Правилник на формата и содржината на прекршочниот платен налог 

Закон за пријавување и евиденција на обврски

Фискална децентрализација

Закон за изменување на Законот за финансирање на ЕЛС (Службен весник на РМ бр.244/2019)

Закон за финансиска поддршка на ЕЛС и единки корисници основани од ЕЛС за финансирање на доспеани, а неплатени обврски (Службен весник на РМ бр.209/2018)

Закон за дополнување на Законот за финансирање на ЕЛС (Службен весник на РМ бр.209/2018)

Закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на ЕЛС (Службен весник на РМ бр.192/2015)

Закон за финансирање на ЕЛС (сл. весник 61/04)

Изменување на Закон за финансирање на ЕЛС (сл. весник 96/04)

Изменување и дополнување на Закон за финансирање на ЕЛС (сл. весник 67/07)

Изменување и дополнување на Закон за финансирање на ЕЛС (сл. весник 156/09

Изменување и дополнување на Закон за финансирање на ЕЛС (сл. весник 47/11)

Пречистен текст на Закон за финансирање на ЕЛС

Правилник за методологија за распределба на средствата од заедничкиот фонд на градот Скопје и на општините  во градот Скопје

Правилник за формата и содржината на периодичните финансииски извештаи на општините

Правилник за одобрување и враќање на позајмици на општините од Централен буџет

Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог