Документи

Буџет

Буџет 2021
Буџет 2020

ОДЛУКА ЗА ПРЕРАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА МЕЃУ БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ НА ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ И МЕЃУ ФОНДОВИТЕ

Изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година

Дополнет Предлог за Изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година

Предлог за Изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година за време на вонредна состојба

Буџет на Република Северна Македонија за 2020 година

Буџет на Република Северна Македонија за 2020 година

Дополнет Предлог - Буџет на Република Северна Македонија за 2020 година

Предлог - Буџет на Република Северна Македонија за 2020 година

ОДЛУКА ЗА ПРЕРАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА МЕЃУ БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ НА ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ И МЕЃУ ФОНДОВИТЕ

Буџет 2019
Буџет 2018
Буџет 2017
Буџет 2016
Буџет 2015

Фискална стратегија

Фискална стратегија 2015-2023
Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2014
Стратешки план на Министерство за финансии 2015-2017