Централна единица за хармонизација на системот на јавна внатрешна финансиска контрола

Централната единица за хармонизација на системот на јавна внатрешна финансиска контрола го координира и унапредува системот на јавна внатрешна финансиска контрола преку неговите три компоненти: финансискиот менаџмент и контрола, внатрешната ревизија и нивната хармонизација.

Мисијата на ЦЕХСЈВФК е изградба на систем, усогласен со барањата на acquis, кој гарантира разумно користење на јавните средства со примена на принципите на децентрализирана одговорност на раководството и воспоставување функционално независна внатрешна ревизија.

Клучни контакти:

Раководител на сектор
Трајко Спасовски
телефон: 02/3255-337, факс: 02/3255-337
е-пошта: trajko.spasovski@finance.gov.mk