Закони произлезени од гаранции за задолжување во странство