Даноци

 

Данок

Даночен обврзник

Даночна стапка

Данок на добивка

Правно лице–резидент на Република Македонија и постојана деловна единица на странско правно лице, за добивката што ја остваруваат од вршење на дејност на територијата на Република Македонија.

10%

Персонален данок на доход

Физичко лице резидент на Република Македонија за неговиот светски доход, односно доходот што го остварува во земјата и странство, како и физичко лице нерезидент за доходот што го остварува од извори во Република Македонија.

10%

Данокот на додадена вредност

Правно и физичко лице кое врши дејност на територијата на Република Македонија, а обврска за задолжителна регистрација за целите на ДДВ имаат само оние даночни обврзници кои во изминатата календарска година оствариле вкупен оданочив промет над 2.000.000 денари.

18% - општа

5% - повластена

Даноци на имот

 

 - Данок на имот

Правно и физичко лице сопственик на имотот.

0,10%  до 0,20%

 - Данок на наследство и подарок

Физички или правни лица-резиденти на Република Македонија, кои наследуваат имот или примаат имот на подарок во земјата или странство и странско физичко и правно лице-нерезидент за недвижниот и подвижниот имот што го наследува или прима на подарок на територијата на Република Македонија.

2% до 3%  - за обврзник од втор наследен ред

4% до 5%  за останатите

 - Данок на промет на недвижности

Правно и физичко лице - продавач на недвижноста, а по исклучок, обврзник на данокот на промет на недвижности може да биде правно лице и физичко лице - купувач на недвижноста, доколку во договорот за купопродажба на недвижноста, е договорено данокот да го плати купувачот.

2% до 4%