Линкови

Државни институции

Претседател на Република Македонија

Собрание на Република Македонија

Влада на Република Македонија

 

Народна банка на Република Македонија

Државен завод за статистика

Комисија за хартии од вредност

Агенција за стокови резерви

Агенција за вработување

Централен регистар

Регулаторна комисија за енергетика

Државен завод за статистика

http://uslugi.gov.mk

Комисија за заштита на правото за слободен пристап од информациите од јавен карактер

 

SDDS

Специјален систем за дисеминација на податоци

         

Меѓународни институции

Светска банка

Меѓународен монетарен фонд

Европска комисија

ДГ за економски и финансиски прашања

Еуростат

Европска банка за обнова и развој

Европска инвестициона банка

Банка при Советот на Европа