Е- Јавни набавки

Со цел подигање на транспарентноста и отчетноста во јавните набавки на ЕСЈН е воведена можност за објава на доделените договори за јавни набавки за постапките за доделување на договор за јавна набавка, при што целокупната јавност ќе има увид во истите. 

Договорот за јавна набавка се прикачува во последниот чекор од формата на Известување за склучен договор и по објавувањето, истиот е достапен на јавната страна на ЕСЈН преку менито Известувања – Известување за склучен договор. Документот може да се симне преку колоната Документи на линкот „Прикажи“ или во самото досие на известувањето.

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home