Обрасци

Прашалник

Картон на депонирани потписи 2019

Достасани ненамирени обврски

Образец РКБ - За упис на буџетските корисници во регистариот на буџетски корисници

Образец ОС - За отворање на сметка на корисниците и единките корисници на средства од буџетот на Република Македонија

Образец О1 - Образец за преземена обврска

Образец ПО1 - Образец за пријавување на повеќегодишни обврски