Кредитен рејтинг

Кредитна рејтинг агенција Japan Credit Rating Agency (JCR)