Програма на економски реформи

Документот Програмата за економски реформи 2020 – 2022 може да го преземете од следниот линк

Како поддршка за подобрување на економското управување Европската Унија (ЕУ) во Стратегијата за проширување од октомври 2013 година воведе нов пристап наречен Поедноставен европски семестар, при што земјите од Западен Балкан и Турција од октомври 2014 година се поканети од Европската Комисија (ЕК) да ги подобрат економските политики и да го зајакнат економското управување, преку подготовка на програми на економски реформи – ПЕР.

Република Северна Македонија учествува во тој процес со кој се врши претпристапното усогласување на економските политики со Европската Унија и секоја година подготвува ПЕР која содржи макроекономски и фискални политики и индикатори, како и структурни реформи и мерки за подобрување на конкурентноста на земјата и намалување на невработеноста. Подготовката на ПЕР на ниво на Влада е координирана од страна на Министерството за финансии, а се доставува до ЕК по нејзино усвојување од страна на Владата на Република Северна Македонија, најдоцна до 31 јануари.

По доставување на ПЕР до ЕК, истата се оценува преку оценски мисии во земјата од страна на ЕК, Европската Централна Банка и Еуростат. Потоа започнува дијалог во рамките на Советот на ЕУ. Прво се одвива дискусија на техничко ниво во рамки на помошните тела на Советот како подготовка за дијалог во рамки на Советот на ЕУ претставен од таканареченото „трио“, односно тековното и двете последователни претседателства, со министрите за финансии и гувернерите на централните банки од земјите - кандидати за членство од Западен Балкан и Турција. Процесот завршува со донесување заеднички заклучоци врз основа на оценката на ПЕР и се даваат препораки за подобрување на макроекономската политика на земјата, управувањето со јавните финансии и квалитетот на структурните реформи (т.н. "Policy guidance" – „Насоки за политиките“). Земјите кандидати при подготовка на наредната ПЕР се должни да известат за степенот на спроведување на препораките во минатата година, а во насока на исполнување на првиот економски критериум за пристап во ЕУ - постоење на функционална пазарна економија.

Програмата за економски реформи 2020 – 2022 е усвоена од страна на Владата на Република Северна Македонија на 28 јануари 2020 година, а официјално е доставена до Европската Унија на 31.01.2020 година.

Самата подготовка на ПЕР како кохерентен стратешки документ и нејзиното навремено доставување до ЕК, претставува потврда за капацитетот на администрацијата на земјата, од аспект на координација на економските политики и ефикасност во работата. ПЕР е заеднички резултат на повеќе институции, а целокупната подготовка се координира од страна на Министерството за финансии.

ПЕР е комплексен документ кој се изработува согласно Водичот на Европската Комисија за подготовка на ПЕР од јуни 2019 година https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/erp_2020-2022_guidance_note.pdf и Водич за трошоците од март 2019 година https://www.cef-see.org/files/Costing_Guidance.pdf. При избор на клучните секторски структурни реформи, институциите ги имаат предвид предизвиците и проблемите во соодветните области, кои влијаат врз зголемување на конкурентноста и економскиот раст на земјата, како и на создавањето на работни места. При подготовка на ПЕР 2020-2022 земени се предвид повеќе стратешки и други документи:

Резиме на реформските мерки во ПЕР 2020-2022

Реформи на пазарот на енергија и транспорт

Мерка 1: Зголемување на конкуренцијата на пазарот- на електрична енергија

Мерка 2: Промоција на обновливи извори на енергија и подобрување на енергетската ефикасност

Мерка 3: Имплементација на Интелигентен транспортен систем (ИТС) долж Коридорот 10

Развој на земјоделскиот сектор

Мерка 4: Подобрување на системите за наводнување

Мерка 5: Консолидација и дефрагментација на земјоделско земјиште

Мерка 6: Земјоделски задруги

Развој на секторот индустрија

/

Развој на секторот услуги

Мерка 7: Зголемување на конкурентноста во секторот туризам и угостителство

Деловно окружување и намалување на неформалната економија

Мерка 8: Хармонизација на правната рамка на јавните набавки со законодавството на Европската унија (Acquis)

Мерка 9: Развој на национален портал за е-услуги.

Оваа мерка е поврзана со петтиот заклучок донесен во рамки на Економски и финансиски дијалог во мај 2019 година „Да се воспостави регистар на парафискални давачки на централно и локално ниво“.

Мерка 10: Намалување на неформалната економија.

Оваа мерка е поврзана со четвртиот и петтиот заклучок донесен во рамки на Економски и финансиски дијалог во мај 2019 година „Да се воспостават и спроведат транспарентни и конзистентни процедури за инспекции во фирмите, кои ќе се спроведат од страна на инспекторати со јасен мандат“ и „Да се спроведе Акцискиот план за формализирање на неформалната економија 2018-2020 согласно предвидената временска динамика“.

Истражување, развој и иновации и дигитална економија

Мерка 11: Подобрување на соработката помеѓу академската заедница и индустријата

Реформи поврзани со трговијата

Мерка 12: Олеснување на трговијата

Мерка 13: Олеснување на прекуграничното преминување помеѓу Северна Македонија и Србија

Образование и вештини

Мерка 14: Понатамошен развој на системот на квалификации

Оваа мерка е поврзана со шестиот заклучок донесен во рамки на Економски и финансиски дијалог во мај 2019 година „Да се зајакне управувањето во образовниот сектор со цел забрзување на модернизацијата на образовниот систем на сите нивоа преку подобрување на инфраструктурата, наставните програми и квалификациите на наставниците.“

Вработување и пазар на труд

Мерка 15: Гаранција за млади.

Оваа мерка е поврзана со шестиот заклучок донесен во рамки на Економски и финансиски дијалог во мај 2019 година „Да се спроведе Младинската гаранција во целата земја со фокус на неразвиените региони преку обезбедување на доволен број на квалификувани човечки ресурси во Агенцијата за вработување, и со учество на релевантните чинители.“.

Социјална заштита и инклузија

Мерка 16: Унапредување на паричните надоместоци во социјалната заштита.

Оваа мерка е поврзана со шестиот заклучок донесен во рамки на Економски и финансиски дијалог во мај 2019 година „Да се донесе и спроведе новата законодавна рамка за социјална заштита со цел подобрување на влијанието на социјалните трансфери врз намалување на сиромаштијата “.

Повеќе информации за Европскиот семестар и Економско управување од аспект на исполнување на Копенхагенските критериуми има на следниве веб страници:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en

и

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/policy-highlights/economic-governance_en

На страната на Министерството за финансии може да ги преземете сите досегашни програми на економски реформи и претпристапни економски програми