Корисни линкови

Институции на ЕУ

ОЛАФ - http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm 

Европска комисија - http://ec.europa.eu/index_en.htm

Портал за поддршка на SFC - Систем за управување со фондови во Европската унија - https://ec.europa.eu/sfc/en/2007/anti-fraud

Делегација на Европската Унија во Република

Северна Македонија - https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia/

 

Национални Институции

Сектор за централно финансирање и склучување на договори (СФЦД) - https://cfcd.finance.gov.mk/

ИПАРД Агенција - http://ipard.gov.mk/mk/pocetna/

Секретаријат за европски прашања - http://www.sep.gov.mk/

Јавно обвинителство на Република Северна Македонија - http://jorm.gov.mk/?page_id=1727

Управа за финансиска полиција - https://finpol.gov.mk/