Повици и објави

Повици и објави

Economic Reform Programme 2021-2023

Public consultation for draft Economic Reform Programme 2021 – 2023

INVITATION FOR PUBLIC CONSULTATION FOR DRAFT ECONOMIC REFORM PROGRAMME 2021 – 2023

We are glad to present you the Chapter 5 Structural Reforms in 2021 - 2023 from the draft Economic Reform Program 2021 – 2023 (ERP 2021), which the Government of the Republic of North Macedonia would submit to the European Commission at 31 Jan. 2021, the latest.

Програма на економски реформи 2021-2023

Консултации за нацрт Програмата за економски реформи 2021 – 2023 година

ПОВИК ДО ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СТРАНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА НАЦРТ ПРОГРАМАТА ЗА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ 2021 – 2023 ГОДИНА

Ви го претставуваме поглавјето 5 Структурни реформи од нацрт Програмата на економски реформи за 2021 – 2023 година (ПЕР 2021), која Владата на Република Северна Македонија ќе ја достави до Европската комисија до 31 Јануари 2021 година, по усвојување на нејзиниот текст.

Конкурс за ученици од основното и средното образование по повод Светскиот ден на штедењето ‒ 31 октомври

Врз основа на Одлуката за објавување конкурс за ученици од основното и средното образование по повод Светскиот ден на штедењето ‒ 31 октомври и одобрување средства O бр. 02-23372/1 од 24 септември 2020 година, Народната банка на Република Северна Македонија и Министерството за финансии на Република Северна Македонија, објавуваат

 

ECONOMIC REFORM PROGRAMME 2020 – 2022 SUBMITTED TO EC

The Minister of Finance officially submitted the Economic Reform Programme 2020-2022 to the European Commission on 31 Jan. 2020.
You can find more information about the Economic Reform Programme and the European Semester Light process in the Reform section.

ПРОГРАМАТА НА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ 2020 - 2022 ДОСТАВЕНА ДО ЕК

Министерот за финансии официјално ја достави Програмата на економски реформи 2020-2022 до Европската комисија на 31.01.2020 година.
Повеќе информации за Програмата и процесот „Поедноставен европски семестар“ има во делот за Реформи.

Subscribe to RSS - Повици и објави