Известувања - Аукција на 6 - месечни државни записи