Проспект - Аукција на 10 - годишни државни обврзници