Информации од јавен карактер

На 34-тата седница на Владата на РМ, се разгледа и усвои информација што се однесува на листа на акти и материјали коишто министерствата согласно закон се обврзани да ги објават на своите веб страни.

Во прилог можете да најдете табела со линкови до сите поединечни документи и информации:

Информација   Линк

Стратешки план на министерствата и другите органи на државната управа

https://www.finance.gov.mk/files/u6/Strateski%20plan%20na%20MF%202018-20...
Буџет- на страната на МФ се објавува Државниот буџет https://www.finance.gov.mk/files/u6/BUDZET_2019_%28SL._VESNIK%29_ZA_OBJAVUVANJE_0.pdf
Усвоени извештаи за реализација на Буџетот - на страната на МФ се објавуваат извештаи од извршувањето на Буџетот на РСМ и буџетите на општините https://www.finance.gov.mk/mk/node/898
Завршна сметка и конечен ревизорски извештај буџет https://www.finance.gov.mk/files/u5/Audit%20Report%202016.pdf
План за јавни набавки, со сите измени и дополнувања https://www.finance.gov.mk/mk/node/808
Правилник за внатрешна организација https://www.finance.gov.mk/mk/node/13
Органограм за внатрешна организација https://www.finance.gov.mk/files/organogram08_08.pdf
Правилник за систематизација на работните места https://www.finance.gov.mk/mk/node/13
Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон https://www.finance.gov.mk/mk/node/6807
Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти во надлежност на секое министерство https://www.finance.gov.mk/mk/node/854
Обрасци што ги користат граѓаните при доставување на поднесоци до министерствата за остварување на нивните права, а особено обрасци на барања од граѓаните за издавање на реални акти, за оние министерства коишто ги издаваат https://www.finance.gov.mk/node/2918
Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти  https://www.finance.gov.mk/node/2918
Листа на информации од јавен карактер:  https://www.finance.gov.mk/files/Lista_na_informacii_od_javen_karakter_0.pdf
Правилник за заштитено внатрешно пријавување https://www.finance.gov.mk/files/mfrm_pr_750_107-1_17_11procedura_za_zas...
Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување  https://finance.gov.mk/node/6335
Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата, службен е-маил и службен телефон  https://www.finance.gov.mk/mk/node/3816        
Контакт телефон и е-маил од министерството за генерални прашања  тел: +389 2 3255-300          
Листа на активни регистри што ги водат министерствата, во зависност од надлежноста  https://www.finance.gov.mk/node/564
Најава на месечни настани - on line календар https://finance.gov.mk/mk/view/upcomingevents%20

Забелешка: Ревизорските извештаи за Министерството за финансии кои ги изработува ДЗР се објавуваат на нивната страна, внатрешните ревизорски извештаи не се објавуваат

 

Годишен извештај за 2019

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Листа на информации од јавен карактер со кои располага Министерството за финансии

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Образец за жалба

Образец за жалба

Платит и надоместоци на посебни, лични и надворешни советници на министерот за финансии

Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон 

 

Службено лице за посредување
Лилијана Стојановска
тел: 02/3255 624
E - mail: lilijana.stojanovska@finance.gov.mk