Статистички преглед

Статистички преглед (октомври 2020)

Од јули 2017 година, Министерството за финансии повеќе не објавува билтени во извештаен облик. Податоците кои претходно беа содржани во билтените се достапни во облик на временски серии во рамки на статистичкиот преглед кој се ревидира и надополнува на месечна основа. Архивата на објавените билтени е во продолжение.