Состојба на системот за внатрешна ревизија

Состојба на внатрешната ревизија на централно ниво

 

2006

2007

2008

2009

2011

2012

 2013

2014

 2015

2016

 2017

 2018

Воспоставени единици за внатрешна ревизија

24

35

46

58

71

73

76

78

84

88

88

88

Внатрешни ревизори

52

68

81

90

120

133

137

142

145

146

144

142

Раководители на единиците за внатрешна ревизија

/

/

27

34

35

44

47

47

51

53

54

55

Извештаи на внатрешната ревизија

142

204

222

252

241

242

226

275

221

207

205

2014

Препораки

1472

1502

1262

1672

1534

2011

1031

1114

1016

1061

1063

1149

Процент на имплементирани препораки

39

44

47

54

53

56

55,5

51

53

36,31

34,2

522

1 За 353 препораки (33,3%) сеуште не е истечен рокот за нивно спроведување

2 Процентот се однесува на спроведени и делумно спроведени препораки

 

Состојба на внатрешната ревизија на централно ниво во 2019 и 2020 година

  декември 2019 јануари 2020 февруари 2020 март 2020 април 2020 мај 2020 јуни 2020 јули 2020 август 2020 септември 2020
Воспоставени единици за внатрешна ревизија 90 90 90 91 91 91 91 91 91 91
Внатрешни ревизори 133 135 136 138 138 138 138 137 137 137
Раководители на единиците за внатрешна ревизија 50 49 48 48 48 48 45 45 45 45
Извештаи на внатрешната ревизија 180                  
Препораки 925                  
Процент на имплементирани препораки 66,13                  

3 Процент на реализирани препораки дадени во 2019 , а чиј рок за реализација е исто во 2019 година

Состојба на внатрешната ревизија на локално ниво

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013  2014  2015 2016  2017  2018
Воспоставени единици за внатрешна ревизија 0 17 32 40 49 59 64 65 71 71 71 70 71
Внатрешни ревизори 15 27 33 35 44 52 60 64 67 68 69 71 76
Раководители на единиците за внатрешна ревизија / / 15 18 19 18 22 21 18 20 20 21 23

Извештаи на внатрешната ревизија

88 107 134 132 172 176 147 183 163 143 138 154 171
Препораки 455 626 707 815 1033 1355 905 1382 981 966 772 864 1028
Процент на имплементирани препораки 60 68 69 58 72 49 61 65 54 54 50,7 51,6 624

4 Процентот се однесува на спроведени и делумно спроведени препораки

 

Состојба на внатрешната ревизија на локално ниво во 2019 и 2020 година

 

јануари

2019

јуни/јули 2019 декември 2019 јануари 2020 февруари 2020 март 2020 април 2020 мај 2020 јуни 2020 јули 2020 август 2020 септември 2020
Воспоставени единици за внатрешна ревизија 71 72 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
Внатрешни ревизори 74 76 68 68 68 67 67 67 69 69 69 69
Раководители на единиците за внатрешна ревизија 22 22 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18
Извештаи на внатрешната ревизија     161                  
Препораки     990                  
Процент на имплементирани препораки     57,85                  

 5 Процентотроцент на реализирани препораки дадени во 2019 година, а чиј рок на реализација е исто во 2019 година

Список на сите внатрешни ревизори на централно ниво заклучно со септември 2020 година

Список на сите внатрешни ревизори на локално ниво заклучно со септември  2020 година