Кабинет

Кабинетот на министерот има за цел да извршува работи кои се непосредно поврзани со министерот, заменикот на министерот и државниот секретар.

При тоа, Кабинетот е задолжен за комуникација со јавноста за активностите на министерот и на Министерството за финансии, организирање средби и комуникација со средствата за јавно информирање, протоколарни работи, остварување комуникација со други органи и организации, разгледување и предлагање мерки по однос на иницијативи, предлози и претставки од граѓани, органи и организации.

Исто така, во рамки на Кабинетот се врши подготовка на седниците на Стручниот колегиум, подготовка и средување на материјалите за седниците на Владата и на Собранието на Република Северна Македонија, потоа следење на извршувањето на заклучоците на Владата и на Собранието на Република Северна Македонија, работи од областа на одбраната и класифицираните информации, како и други работи.

Официјална е-маил адреса на Кабинет на Министер за финансии

cabinet@finance.gov.mk

Раководител на сектор
Ивана Билбиловска
тел: 02 3255 - 335
е-пошта: ivana.bilbilovska@finance.gov.mk

Советник за работи од областа на одбраната и за класифицирани информации
Јасмина Петреска
тел: 02 / 3255-655
е-пошта: jasmina.petreska@finance.gov.mk

Технички секретар на заменик министер
Елена Оранска
тел: 02 3255-611
е-пошта:elena.oranska@finance.gov.mk