Правни работи

Секторот за правни работи има за цел да ја промовира, одржува и развива професионалната, стручната, ефикасната, сервисно - ориентираната, одговорната, транспарентната и етичната државна служба во Министерството за финансии, како и да ги врши работите што се однесуваат на изготвување мислења по законите, колективните договори, подзаконските акти и другите прописи, изготвување одговори на жалби и изготвување тужби во врска со акти со кои се утврдуваат правата и обврските на вработените, правилното постапување со документарниот материјал и архивската граѓа во канцелариското и архивското работење, слободниот пристап до информации од јавен карактер, како и планирање и следење на потребите од јавни набавки во Министерството за финансии.

Клучни контакти:

Самостојно одделение за управување со човечки ресурси

Михајло Михајловски - раководител на одделение
телефон: 02/3255-621