Заштита на лични податоци

Правилник за начинот на вршење видео мониторинг во Министерството за финансии

План за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци

Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци

Правилник за начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во министерството за финансии

Правилник за определување на обврските и одговорностите на информацискиот систем и овластените лица при користење на документите и информациско комуникациската опрема

Правилник за пријавување, реакција и санирање на инциденти во министерството за финансии

Правилник за техничките и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци на министерството за финансии

Контакт податоци на Офицерите за заштита на лични податоци во  Министерството за финансии:

- Лилијана Стојановска, распоредена на работно место Раководител на Одделение за слободен пристап до информации од јавен карактер, во Одделение за  слободен пристап до информации од јавен карактер и односи со јавност, Сектор за правни  работи;

Електронска адреса: lilijana.stojanovska@finance.gov.mk

Телефонски број: 02 3255 624

- Марија Лазарова, распоредена на работно место Виш соработник за нормативно правни работи, Одделение за нормативно-правни и административни работи и судски постапки, во Сектор за правни работи;

Електронска адреса: marija.lazarova@finance.gov.mk

Телефонски број: 02 3255 552

  - Жана Чурлиновска, распоредена на работно место Помлад соработник за мрежна администрација и ИТ сигурност, Одделение за информатика-ИТ инфраструктура, во Сектор за информатика.

Електронска адреса: zana.curlinovska@finance.gov.mk

Телефонски број: 02 3255 318

Контакт податоци на Офицерите за заштита на лични податоци во Управата за имотно правни работи при Министерството за финансии:

- Ирена Јованоски, распоредена на работно место Советник за координација и контрола на одделенијата за првостепена управна постапка, во Одделение за координација и контрола на одделенијата за првостепена управна постапка, Сектор за управна постапка, Управа за имотно правни работи;

Електронска адреса: irena.stepanoska@finance.gov.mk

Телефонски број: 02 3255 686

- Магдалена Бабановска Талески, распоредена на работно место Советник за облигациони и имотно-правни прашања, во Одделение за облигациони работи и прашања поврзани со имотно правни побарувања на граѓани на РМ во странство, Сектор за нормативно-имотно правни и облигациони работи, Управа за имотно правни работи

Електронска адреса: magdalena.babanovska@finance.gov.mk

Телефонски број: 02 3255 686

 - Жана Чурлиновска, распоредена на работно место Помлад соработник за мрежна администрација и ИТ сигурност, Одделение за информатика-ИТ инфраструктура, во Сектор за информатика.

Електронска адреса: zana.curlinovska@finance.gov.mk

Телефонски број: 02 3255 318