Raportet

Ministria e Financave publikon të dhënat për realizimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në faqen e saj në përputhje me metodologjinë e FMN për statistikat e qeverisë (Government finance statistic 1986 Statistikat e Financave të Qeverisë 1986).

Sipas metodologjisë, Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut përbëhet nga buxheti qendror (duke përfshirë edhe llogaritë për të hyrat vetanake të shfrytëzuesve buxhetor) dhe Buxhetet e fondeve (Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor, Fondi për Sigurim Shëndetësor, Agjensioni për rrugë shtetërore dhe Agjensioni për punësim ). Që nga Janari 2013 (Gazeta Zyrtare 168/2012), Agjensioni për Rrugë Shtetërore është ristrukturuar në Ndërmarrje Publike për Rrugë Shtetërore dhe e njëjta nuk është e përfshirë në Buxhetin e RMV.

Tabelat për realizimin e Buxhetit të RMV publikohen jo më vonë se 30 ditë në muajin aktual për muajin paraprak.

Realizimi i Buxhetit të RMV për 2020


Realizimi i Buxhetit të RMV për 2020 (Nëntor)

Seria e të dhënave


Seria e të dhënave për realizimin i Buxhetit të RMV  

Seria e të dhënave për realizimin e Buxhetit të pushtetit të përgjithshëm

Realizimi i Buxhetit të pushtetit të përgjithshëm (Buxheti i konsoliduar i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe buxhetet e komunave, të dhëna vjetore)


Realizimi i Buxhetit të pushtetit të përgjithshëm për vitin 2019 

 

Realizimi i Buxhetit të pushtetit të përgjithshëm (Buxheti i konsoliduar i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe buxhetet e komunave, të dhëna kuartale)


 Realizimi i Buxhetit të pushtetit të përgjithshëm për K3 2020

 

Buxhetet e komunave (të dhëna kuartale)


Buxhetet e komunave K3 2020

 

Realizimi i Buxhetit të Njësive për vetëqeverisje lokale (NjVL)


Извршување на Буџети на ЕЛС за К1 2017 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за П1 2017 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за К3 2017 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за К4 2017 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.- 31.3.2018 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.- 30.06.2018 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.- 30.9.2018 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.- 31.12.2018 година

Извршување на Буџети на ЕЛС за периодот 1.1.- 31.3.2019 година

Raport për realizimin e Buxhetit të RMV për gjasht muajt e parë


Raporti gjysmëvjetor për realizimin e Buxhetit të RMV janar - qershor viti 2019

Извештај за извршување на Буџетот на РСМ за П1 2018 година

Остварени приходи и реализирани расходи по буџетски корисници и фондови за П1 2018 година

Извештај за извршување на Буџетот на РСМ за П1 2017 година

Остварени приходи и реализирани расходи по буџетски корисници и фондови за П1 2017 година

Извештај за извршување на Буџетот на РСМ за П1 2016 година