Thesari

Departamenti i Thesarit është përgjegjës për menaxhimin e Llogarisë së Thesarit dhe llogarive të tjera të shtetit, si dhe kryen aktivitete të tjera të përcaktuara me ligj, nga të cilat më të rëndësishme janë:

 • menaxhimin e regjistrit të shfrytëzuesve të buxhetit;
 • hapjen e llogarive në kuadër të Llogarisë së Thesarit;
 • përgatitja e projeksioneve të likuiditetit të Llogarisë së thesarit;
 • pranimi, përpunimi dhe regjistrimi i kërkesave të shfrytëzuesve për pagesa në denarë dhe devizë;
 • monitorimin e arkëtimit të të ardhurave publike të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe shpërndarja e tyre sipas shfrytëzuesve;
 • monitorimin e arkëtimit të të ardhurave të njësive të vetëqeverisjes lokale dhe shpërndarja e tyre sipas shfrytëzuesve në përputhje me kriteret e përcaktuara;
 • mbajtja e kontabilitetit buxhetor për të ardhurat dhe shpenzimet e buxhetit bazë;
 • regjistrimi i të ardhurave dhe shpenzimeve të buxhetit sipas planit kontabël të përcaktuar;
 • miratimin e planeve financiare vjetore, tremujore dhe mujore të shfrytëzuesve të buxhetit;
 • përgatitja e raporteve për arkëtimin e të ardhurave dhe te hyrat tjera dhe realizimin e shpenzimeve dhe të dalurat tjera të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
   

Kontakte të rënd:

 

Ndihmës udhëheqës i sektorit

m-r Julijana Petanovska
telefoni: 02/3255-559
e-mail: julijana.petanovska@finance.gov.mk
Bari Iseni
telefoni: 02/3255 581
e-mail: bari.iseni@finance.gov.mk
m-r Biljana Minoska
telefoni: 02/3255-585
e-mail: biljana.minoska@finance.gov.mk