Јавни набавки

Огласи и договори за јавни набавки

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2020 ГОДИНА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2020 ГОДИНА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ ЗА 2019 ГОДИНА

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ ЗА 2019 ГОДИНА

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ ЗА 2019 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2019 ГОДИНА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ ЗА 2018 ГОДИНА

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ ЗА 2018 ГОДИНА

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ ЗА 2018 ГОДИНА

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ ЗА 2018 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2018 ГОДИНА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ ЗА 2017 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2017 ГОДИНА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2016 ГОДИНА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ