Финансиски систем

Примарен делокруг на работа на Секторот за финансиски систем е изготвување регулатива од областа на банкарскиот систем и небанкарските финансиски институции, пазарот на капитал, системот на осигурување, сметководствениот систем, ревизијата и платниот промет, игрите на среќа и забавните игри, како и издавање лиценци, дозволи и решенија за приредувачите на игри на среќа и забавни игри, издавање дозволи и согласности за финансиските друштва и друштвата за финансиски лизинг, како и изготвување мислења, анализи и информации од областа на финансискиот систем.

Клучни контакти:

Раководител на сектор
Ленче Тагасовска
телефон: 02/3255-350
е-пошта: lence.tagasovska@finance.gov.mk